PRIVACYVERKLARING

Het Logopedisten Collectief Hoekse Waard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedisten Collectief Hoeksche Waard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Logopedisten Collectief Hoeksche Waard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder het kopje logopedisten contact op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door Logopedisten Collectief Hoeksche Waard verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de logopedische screening
• Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De ondertekende ´Ouder vragenlijst’;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Logopedisten Collectief Hoekse Waard de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam van het kind;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam van het kind;
• Geslacht
• Geboortedatum
• Voornaam van de ouder/verzorger die verantwoordelijk is voor ondertekening van de Ouder Vragenlijst;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam van de ouder/verzorger die verantwoordelijk is voor ondertekening van de Ouder Vragenlijst;
• Telefoonnummer van de ouder/verzorger die verantwoordelijk is voor ondertekening van de Ouder Vragenlijst;
• E-mailadres van de ouder/verzorger die verantwoordelijk is voor ondertekening van de Ouder Vragenlijst;
• Relevante gegevens over de logopedische voorgeschiedenis van het kind
• Relevante gegevens over de gezondheid van het kind
Uw persoonsgegevens worden door Logopedisten Collectief Hoekse Waard opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
• Gedurende de looptijd van de screening, waarbij één jaar in acht wordt genomen.
• Daarna alleen de uitslag van de screening in de digitale administratie voor 3 jaar

Verstrekking aan derden
De uitslagen van de logopedische screening worden na afronding van de screening in de gehele Hoeksche Waard anoniem terug gekoppeld aan de gemeente.
Gedurende de looptijd van de screening worden gegevens uitsluitend uitgewisseld met de leerkracht van de te screenen kinderen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan hierboven genoemd. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Logopedisten Collectief Hoeksche Waard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Logopedisten Collectief Hoeksche Waard van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze logopedisten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Zie het kopje logopedisten contact